e-posta için: bilgi.yidb@manas.edu.kg

İHALE İLANI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Yerleşkesi 2. Ana Giriş Kapısı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi İhalesi; Üniversitemiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 8. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

: KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Cal/ Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Telefon ve faks numarası

: Tel(00996) 312 49 27 60

Faks(00996) 312 49 27 61, 81-89

c) Elektronik posta adresi (varsa)

: bilgi.yidb@manas.edu.kg

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

: Absamat Masaliyev Caddesi Bağlantı Yolu, 2. Ana Giriş Kapısı Ve Kampus İçerisindeki Bağlantı Yolları, Peyzaj İşleri, Yol Genişletmeleri, Aydınlatma Direkleri, Yağmursuyu Hatları

b) Yapılacağı yer

: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi C. Aytmatov Kampüsü

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on (10) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi C. Aytmatov Kampusü, Rektörlük Binası Senato Salonu, 720038, Cal, Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Tarihi ve saati
c) İhale usulü

: 04/05 / 2017 Saat 14ºº (Kırgızistan Cumhuriyeti yerel saati)

: Açık İhale

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve İdari Şartnamenin 7.1. maddesine göre istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

4.1.3. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6. İsteklinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

4.1.7. Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet İnşaat ve Mimarlık Kurumu tarafından verilen en az 3. derece İnşaat Lisansı veya ihale teklif bedelinin en az %80'ni veya %80'ninden fazlası olmak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son beş (5) yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışındaki ülkelerde veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yapılan veya yapılmakta olan işlerden alınmış iş bitirme veya iş durum belgesi.

4.1.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.9. Yer Görme Belgesi,

4.1.10. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.11. Teknik Personel Taahhütnamesi,

4.1.12. Türkiye Cumhuriyeti'nde kayıtlı firmalar için Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.13. İdari Şartnamede 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen belgeler.

4.1.14. İdari Şartnamenin 19 uncu maddesine göre, ihale konusu işin belirli kısımları Üniversiteden yazılı izin almak kaydı ile alt yüklenicilere yaptırılabilir.

4.1.15. İnşaatın yapımı ve tamamlanması safhalarında Kırgızistan Devleti Resmi Kurumlarından alınması gereken izin ruhsat ve benzeri belgeleri almak yüklenici sorumluluğundadır.

5-İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6-İhale dokümanı “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Cengiz Aytmatov Kampusü-Cal Bişkek / KIRGIZİSTAN” adresinde, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu Müdürlüğü YÖK Başkanlığı Ek Binası 4. Kat 06539 Bilkent Ankara / TÜRKİYE adresinde görülebilir ve 300 (üçyüz) ABD Doları karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların Standart Form KTMÜ-YID-002'yi doldurarak ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ayrıca ihale dokümanının tamamı www.manas.edu.kg internet adresi ana sayfası üst menüsünde bulunan “Yönetim” sekmesinden “Genel Sekreterlik/İdari Birimler→Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı” sayfasına girilerek, sağ tarafta yer alan menüden “İhaleler” kısmına tıklanılarak görülebilir.

7-Teklifler ihale saatine kadar: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı - Cengiz Aytmatov Kampusü-Cal Bişkek/KIRGIZİSTAN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.

8-İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11-Konsorsiyum ve/veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez.

12-Avans verilmeyecektir.

>>>> İhale Dokumanları <<<<


ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА

КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАНАС»

Кыргызско-Турецкий университет «Манас» объявляет открытый тендер на строительство въездной арки, наружных и внутренних соединительных дорог , . который будет проведен в соответствии со статьей 8 «Инструкции по закупкам и проведению тендеров» КТУ «Манас».

1 - Информация о Заказчике

a) Адрес

Кыргызстан, г. Бишкек, мкр. Джал, кампус им. Ч. Айтматова,
управление строительства КТУ «Манас»

b) Номер телефона
Номер факса

(00996) 312 49 27 60
(00996) 312 49 27 61, 81-89

c) Адрес электронной почты (в случае наличия)

bilgi . yidb @manas. edu. kg

2 – Информация о работах

a) Характеристика, вид и объем

Въездная дорога с магистрали им. Апсамата Масалиева, арка №2, внутренные соединительные дороги, озеленение, разширение существующих дорог, наружное освешение, отвод дождевых вод в канализацию.

b) Место выполнения работ

Кампус им. Ч. Айтматова КТУ «Манас»

с) Дата начала работ

В течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора и передачи объекта Подрядчику

d) Срок выполнения работ

90 (девяносто) календарных дней с момента передачи объекта Подрядчику

3 - Информация о тендере

a) Место проведения тендера

720042 Кыргызстан, г. Бишкек, Кампус университета им. Ч. Айтматова, Здание Ректората. Зал ученого совета

b) Дата и время проведения тендера

04/ 05/ 2017 года в 14 :00 (по местному времени)

с) Вид тендера

Открытый тендер

4 - Условия участия в тендере, необходимые документы и критерии согласно пункта 7 . 1. Условия тендера.

4.1. Условия участия в тендере и необходимые документы:

4.1.1. Контактные данные: адрес для уведомлений, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты.

4.1.2. Нотариально заверенные образцы подписей, подтверждающие правомочность подачи тендерного предложения.

4.1.3. Письменное обязательство, подтверждающее непричастность участника тендера к случаям, указанным в подпунктах ( a ), ( b ), ( c ), ( d ), ( e ) и ( g ) пункта 10 Письменных условий Заказчика по выполнению работ.

4.1.4. В случае участия в тендере представителя участника – нотариально заверенные доверенность и образцы подписей.

4.1.5. Квитанция, подтверждающая факт приобретения пакета тендерной документации.

4.1.6. Свидетельство о регистрации юридического лица с указанием официального адреса.

4.1.7. Лицензия Государственного агенства по архитектуре и строительству на выполнение строительных работ (не менее 3 категории) или документ подтверждающий выполнение анологичных работ в обьеме 80 % или более 80 % от предложенной Подрядчиком стоимости работ.

4.1.8. Тендерное предложение (форма и содержание - согласно Письменным условиям Заказчика по выполнению работ).

4.1.9. Справка об ознакомление земельным участком.

4.1.10. Согласно письменных условий Заказчика Временное гарантийное обязательство.

4.1.11. Список обьязательного технического персонала на строительный площадке.

4.1.12. Для Турецких подрядчиков справка Торгово –промышленной палаты ТР.

4.1.13. Документы, составленные в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 Письменных условий Заказчика по выполнению работ.

4.1.14. В соответствии с пунктом 19 Письменных условий Заказчика по выполнению работ, Подрядчик вправе с письменного разрешения Заказчика привлечь субподрядчиков для выполнения определенной части работ.

4.1.15. Подрядчик несет ответственность за получение необходимых разрешительных документов в государственных органах Кыргызской Республики на всех этапах строительства и приемки.

5 – Тендер открыт для местных и иностранных компаний.

6 – С тендерной документацией можно ознакомиться и приобрести по адресу: Кыргызстан, г. Бишкек, мкр. Джал, кампус им. Ч. Айтматова, управление строительства КТУ «Манас» и Турецкая Республика, Билькент / г. Анкара, дополнительное здание Совета по высшему образовани ю , 2 этаж, 06539 , бюро по связям КТУ «Манас» в г. Анкара . Стоимость тендерной документации составляет 300 (триста) долл. США . Заполнение и приобретение Стандартной формы тендерных документов KTMÜ - YID -002 является обязательным условием для всех участников тендера. Для ознакомление с тендерными документами так же возможно на сайте www.manas.edu.kg на главной странице в разделе (управления) генеральной секретарь/ административные управления необходимо найти управление строительства где с правой стороны расположен раздел тендеры.

7 – Предложения принимаются до начала проведения тендера по адресу: Кыргызстан, г. Бишкек, мкр. Джал, кампус им. Ч. Айтматова, управление строительства КТУ «Манас». Тендерные предложения также можно отправить заказным письмом. Тендерные предложения, отправленные по почте, должны поступить Заказчику до даты и времени проведения тендера, указанные в тендерной документации.

8 – Участники вносят предложения из расчета строительства «под ключ», с указанием полной стоимости всех работ. Договор генподряда на строительство «под ключ» заключается на основании тендерного предложения.

9 – Участники тендера должны предоставить временное гарантийное обязательство на сумму не менее 3 % от предлагаемой ими общей стоимости строительства.

10- Срок действия представленных тендерных предложений должен составлять не менее 60 календарных дней со дня проведения тендера.

11 – Участники, образовавшие консорциум и/или партнерство, не допускаются к участию в тендере.

12 – Аванс по данным видам работ не предоставляется.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ